Close

  Former Governors

  Satyadev Narayan
  25 Aug 2018 to 07 Jul 2021
  Kaptan Singh Solanki
  27 Jul 2014 to 24 Aug 2018
  Hry Governor Jagannath Pahadia
  27 Jul 2009 to 26 Jul 2014
  Akhlaq-UR- Rahman Kidwai
  07 Jul 2004 to 27 Jul 2009
  Om Prakash Verma
  02 Jul 2004 to 07 Jul 2004
  Shri Babu Parmanand
  19 Jun 2000 to 01 Jul 2004
  Shri Mahabir Prasad
  14 Jun 1995 to 18 Jun 2000
  SHRI DHANIK LAL MANDAL
  07 Feb 1990 to 13 Jun 1995
  SHRI HARI ANAND BARARI
  22 Feb 1988 to 06 Feb 1990
  Shri Burney
  14 Jun 1984 to 21 Feb 1988
  Shri Ganpatrao Devaji Tapase
  28 Feb 1980 to 13 Jun 1984
  Shri Sandhawalia
  10 Dec 1979 to 27 Feb 1980
  Shri HARCHARAN SINGH BRAR
  24 Sep 1977 to 09 Dec 1979
  Shri Jai Sukhalal Hathi
  14 Aug 1976 to 23 Sep 1977
  Justice Narula
  27 Mar 1976 to 13 Aug 1976
  Shri Chakravarty
  15 Sep 1967 to 26 Mar 1976
  Shri Dharam Vira
  01 Nov 1966 to 14 Sep 1967