Close

  List of ADCs (M) to Hon’ble Governor of Haryana

  AIDE DE-CAMP (MILITARY ) TO GOVERNOR OF HARYANA
  Sl No. Name From: To:
  1 Maj Jasdeep Singh , SM 10.08.2020 Till Date
  2 Sqn Ldr Saurabh Yadav 25.12.2017 09.08.2020
  3 Maj Krishna Singh 29.06.2015 25.12.2017
  4 Maj Anand A Shirali 09.01.2013 29.06.2015
  5 Maj Bhaskar Jha 20.11.2010 09.01.2013
  6 Maj Abhishek Sharma 08.09.2006 23.04.2010
  7 Maj Shashank Kushwaha 16.12.2004 08.09.2006
  8 Capt Shashank Kushwaha 01.09.2003 16.12.2004
  9 Capt Sreejith K S M 15.03.2001 01.09.2003
  10 Capt C P Rajeev 13.01.1999 15.03.2001
  11 Capt Nitinysawant 22.12.1995 12.10.1999
  12 Capt S Benjamin 11.03.1993 22.12.1995
  13 Capt Ashokan K 05.10.1990 11.03.1993
  14 Capt R K Bhatia 14.07.1988 31.10.1990
  15 Capt G M Vishwanathan 05.04.1986 31.05.1988
  16 Capt V K Verma 01.08.1984 21.02.1986
  17 Capt Ashwani Kumar 01.02.1983 25.07.1984
  18 Capt J S Yadav 01.03.1982 28.02.1983
  19 Capt H S Chahal 01.03.1980 28.02.1982
  20 Capt Jaswant Singh Sirohi 1974 1977
  21 Capt Premvir Singh 1971 1974
  22 Capt S S Raheja 1968 1970