Close

  List of ADCs (M) to Hon’ble Governor of Haryana

  AIDE DE-CAMP (MILITARY ) TO GOVERNOR OF HARYANA
  Sl No. Name From: To:
  1 Sqn Ldr Mohan Krishna P 22.08.2022
  2 Maj Jasdeep Singh , SM 10.08.2020 05.08.2022
  3 Sqn Ldr Saurabh Yadav 25.12.2017 09.08.2020
  4 Maj Krishna Singh 29.06.2015 25.12.2017
  5 Maj Anand A Shirali 09.01.2013 29.06.2015
  6 Maj Bhaskar Jha 20.11.2010 09.01.2013
  7 Maj Abhishek Sharma 08.09.2006 23.04.2010
  8 Maj Shashank Kushwaha 16.12.2004 08.09.2006
  9 Capt Shashank Kushwaha 01.09.2003 16.12.2004
  10 Capt Sreejith K S M 15.03.2001 01.09.2003
  11 Capt C P Rajeev 13.01.1999 15.03.2001
  12 Capt Nitinysawant 22.12.1995 12.10.1999
  13 Capt S Benjamin 11.03.1993 22.12.1995
  14 Capt Ashokan K 05.10.1990 11.03.1993
  15 Capt R K Bhatia 14.07.1988 31.10.1990
  16 Capt G M Vishwanathan 05.04.1986 31.05.1988
  17 Capt V K Verma 01.08.1984 21.02.1986
  18 Capt Ashwani Kumar 01.02.1983 25.07.1984
  19 Capt J S Yadav 01.03.1982 28.02.1983
  20 Capt H S Chahal 01.03.1980 28.02.1982
  21 Capt Jaswant Singh Sirohi 1974 1977
  22 Capt Premvir Singh 1971 1974
  23 Capt S S Raheja 1968 1970