विशेष कार्य अधिकारी/राज्यपाल

 

Sl. No. Name From To
1 Shri S.M. Batra 02.04.1990 03.02.1993
2 Dr. Avtar Singh, IAS 20.04.1994 14.06.1995
3 Shri M.K. Jha 14.06.1995 18.06.2000
4 Shri Inderjit Sukhija 06.03.2006 04.01.2008
5 Shri Bakhvinder Singh 04.09.2017 17.05.2021